35621 labor dispute/ duration of contract of employment/ contract for definite period

Download Cassation Decision

ለኘሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች የተቀጠሩበት የኘሮጀክት ሥራ ሲጠናቀቅ የሥራ ውላቸው የሚቋረጥ ስለመሆኑ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዐ/1//ሠ//ሀ/