ERCA Circulars

TitlePublished DateHits
ግብይት ወይም የሚከፈል ታክስ በሌለበት የተርን ኦቨር ታክስ ማስታወቂያን የማቅረብ ግዴታ ይመለከታል 25 April 2016 0
የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር በማያቀርቡ ማናቸውም ግብር ከፋዮች ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ተቀናሽ የሚደረገው 30% መሆኑን ስለማሳወቅ 25 April 2016 1
የኢኒሽየቲቭ አባል ስለመተካት 25 April 2016 0
የነዳጅ ምርቶች ብክነት ምጣኔ ጥናት 25 April 2016 0
በአክሲዮን ትርፍ ድርሻ ገቢ ግብር ላይ ስለሚከፈል ግብር 25 April 2016 0
ለውጭ ንግድ በሚቀርቡ ምርቶች በምርት ሂደት ስለሚደርስ የጥሬ ዕቃ ብክነት መጠንን ይመለከታል 25 April 2016 0
በማምረት ስራ ለተሰማሩ የወጭ ባለሀብቶቸ ከጉመሩክ ቀረጥ ነጻ የመሆን ማበረታቻን መፍቀድ 25 April 2016 2
ሶላር መብራቶች የቀረጥ ነጻ 25 April 2016 2
ቀረጥ ነጻ የገቡ የካፒታል እቃዎች ለሶስተኛ ወገን ስለማስተላለፍ 25 April 2016 3
የአየር ፀባይ አበል ክፍያ ወጪ አያያዝ 09 April 2016 46
ከተረጋገጠ የተመላሽ ሂሳብ ላይ ሚካካሰው ውዝፍ ዕዳ አፈፃፀም 09 April 2016 26
ከግብር ነፃ ስለተደገረ የውሎ አበል አፈፃፀም 09 April 2016 51
ተመላሽ ኢትዮጽያውያን ዲፕሎማቶች የግል ተሽከርካሪ እና የግል መገልገያ ዕቃዎቻቸውን ከቀረጥ ነፃ የሚያስገቡበት ሁኔታ ለመወሰን 06 April 2016 41
በታክስ ህጎች አፈፃፀም ረገድ ባጋጠሙ ችግሮች ላይ ገንዘብና ኢኮኖሚልማት ሚኒስቴር ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ጋር በመነጋገር የተላለፈ ውሳኔ 01 April 2016 193
የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የግብር አከፋፈል በተመለከተ የቀረበ ማብራሪያ 01 April 2016 120
የተለያዩ ሰርኩላሮች 01 April 2016 121
የተለያዩ ሰርኩላሮች ቁጥር 4 01 April 2016 99
የተለያዩ ሰርኩላሮች ቁጥር 3 01 April 2016 113
የአምራች ድርጅቶች፣ የተመረጡ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች /AEO/ እና የሁለተኛ መደብ ተጠቀቃሚዎች የዋጋ መስተንግዶ 01 April 2016 92
የግማሽ ቫን ታሪፍ 30 September 2015 1078

TitlePublished DateHits
የጉምሩክ ትራንዚት ስነ-ስርዓት አስፈጻሚዎችን ተግባርና ሃላፊነት 30 September 2015 1006
የጉምሩክ ታሪፍ ማሻሻያ 30 September 2015 791
የኬብል አምራች የሚያስመጧቸው እቃዎች ሁለተኛ ስኬጁል 30 September 2015 720
የአስመጪነት ፈቃድ ሳይኖራቸው ማስመጣት የሚችሉ 30 September 2015 861
የታሸገ ውሃ ምርት ላይ ስለሚከፈል ታክስ 30 September 2015 834
የተመረጡ የኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች ዝርዝር 30 September 2015 731
የቦንድድ ግብዓት አቅርቦት መጋዘን ሲፒሲ 30 September 2015 678
የቦንድድ ዌር ሃውስ ተጠቃሚዎች የውጭ ምንዛሬ አከፋፈል 30 September 2015 820
የብረታ ብረት ምርቶች ዋጋ 30 September 2015 783
የስሪት አገር ማስተካከያ 30 September 2015 717
የሚገቡ መኪናዎች ህጋዊነት ለማረጋገጥ 30 September 2015 801
የሁለተኛ መደብ ታሪፍ ማሻሻያ 30 September 2015 784
የLCD TV እና 3D TV የዋጋ ዝርዝር 30 September 2015 957
ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ 30 September 2015 679
ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ህጋዊነት ማረጋገጥ 30 September 2015 620
ኬላ ስለማንሳት 30 September 2015 630
ባለ ልዩ መብቶች በሚፈጽሙት ግዚ ከጅምሩ ከቫት ነጻ ማድረግ 30 September 2015 648
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ 30 September 2015 630
ምርት ወደ ውጭ ተላከ የሚባለው መቼ ነው? 30 September 2015 807
የቤቶች ልማት ፕሮግራም ስትራቴጂያዊ እቅድ መሰረት የሚገነቡ ቤቶች ለግንባታው የሚያስፈልጉ ግብአቶች ከማንኛውም ቀረጥና ታክስ ነፃ ስለመሆን 30 September 2015 683

የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪ መለዋወጫዎች የታሪፍ አመዳደብ 30 September 2015 504
በዋጋ ዝርዝር መግለጫ ዲክላሪሲዮን (VDD) ውስት መካተት ያለባቸው CPCዎች 30 September 2015 546
ያገለገሉ ተሽከርካሪ መለዋወጫዎችን በተመለከተ የዋጋ ማስተካከያ 30 September 2015 495
Export duty incentive license list 30 September 2015 527
የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራትን በሚመለከት 24 March 2015 2227
አምራች ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚያቀርቡት ነፃ የምግብ አገልግሎት 24 March 2015 2487
የሰም ምርት በሚመለከት 24 March 2015 1891
የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር ለሌላቸው 30% ተቀናሽ ስለማድረግ 24 March 2015 2469
የግብር እፎይታን በሚመለከት 24 March 2015 2250
የልኳንዳ ንግድ የግብር አወሳሰንና አሰባሰብ 24 March 2015 2313
በማዕድን/ነዳጅ ፍለጋ ስራ ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች በሚፈጽሙት ግዥ ላይ የከፈሉት የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሽ የሚደረግበት የአሰራር ስርዓት 24 March 2015 2429
በምርት ሂደት የሚደርሰውን የጥሬ ዕቃ ብክነት መጠንን ይመለከታል 24 March 2015 1916
በአክስዮን ትርፍ ድርሻ ገቢ ግብር ላይ ስለሚከፈል ግብር 24 March 2015 2492
የነዳጅ ምርቶች ብክነት ምጣኔ ጥናት 24 March 2015 2779
Circulars 04 August 2014 5302