96853 Family law Irregular union Condition for existence of irregular union

Family law

Irregular union

Condition for existence of irregular union

Federal Family Code art. 97, 98, 99 and 106(2)

ጋብቻ ሳይኖር እንደባልና ሚስት ለሚኖሩ ሰዎች የሚፈለገው ማስረጃ ወንዱና ሴትየዋ የተጋቡ ሰዎችን ሁኔታ ሲያሳዩና ቤተዘመዶቻቸውና ማህበረሠቡ እንደተጋቢ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው ብለው የሚገምቷቸው መሆን ያለባቸው ስለመሆኑ፣ 

በአንድ ወንድና ሴት መካከል ለተወሰነ ጊዜ የፍቅር ግንኙነት መኖሩ ብቻ እንደባልና ሚስት የሚኖሩ ናቸው ሊያስብል የማይችል ስለመሆኑ ፣

አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀፅ 97፣98፣99 እና 106/2/

96853

 
 
 

Google Adsense