Ethiopian Custom Duty laws

proclamations

Regulations

Directives (external links)

 
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923-2014.PDF
 
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርት ናሙናዎች አቀባበል እና አላላክ መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
 
የጫት ምርት የዉጭ ሽያጭ ዉል ምዝገባ እጻጸም እና አሰራር ስርዓት መመሪያ 21-2012.pdf
 
የግዥና የውል አስተዳደር የውስጥ አሠራር መመሪያ.pdf
 
የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ ቁጥር 111 2008.pdf
 
የወጪ ዕቀዎች Export እና ድንገተኛ ፍተሻ Spot Audit TRDP ሲስተም ማኑዋል.pdf
 
የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች ሥነ ምግባር ኮድ ቁጥር 136-2010.pdf
 
የቋሚ ንብረት መጥፋት ይመለከታል.pdf
 
የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ.pdf
 
የህፃናት ማቆያ መመሪያን ይመለከታል.pdf
 
169-2012169-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤትን አሰራር ለመወሰን የወጣ.pdf
 
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
166-2012_ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
164-2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
 
158-2011 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
 
156-2011 በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
 
155-2011 የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
 
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
148-2011 የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሸ ስለሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
133-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
132-2010 የዕቃዎችን የሥጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር .pdf
 
129-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የተገልጋዮች ቅሬታ ማስተኛገጃ.pdf
 
124-2009 የስርዓተ-ፆታ ጉዳይ ማካተቻ የወጣ መመሪያ.pdf
 
122-2009 የተተው እና ወይም የተወረሱ ዕቃዎች አወጋገድ.pdf
 
120 2008 የስራ መደብ ተፈላጊ ችሎታ መስፈርት.pdf
 
119-2008 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸው እቃዎች.pdf
 
118-2008 የጉምሩክ ዲክላራሲዮን አፈፃፀም.pdf
 
73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች.pdf
 
41-2007 አካል ጉዳተኞች ለግል አገልግሎት የሚውል ተሸከርካሪ ከቀረጥና ታክስ ነፃ የሚያስገቡበት ሁኔታ የሚወስን መመሪያ.pdf
 
36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
 
20-2008 የተፈላጊ ችሎታ ማኑዋል.pdf
 
20-2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ .pdf
 
19-1997 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ላይ ለሚከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ በዋስትና ስለሚያዝ ቫውቸር አፈፃፀም.pdf
 
4-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
 
4-2005 መመሪያ ቁ. የተሽከርካሪ ቀረጥ ነፃ መብት የተሻሻለ (1).pdf
 
2-1999 ይህ መመሪያ ተሸከርካሪዎች ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ሆነው እንዲገቡ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ እንደ ተሸሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
 
12-2001 በጉምሩክ ሥራ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ዉሣኔ ለመጨረስ የወጣ መመሪያ.pdf
 
13-2001 የሕገ ወጥ እቃዎች የሚያጓጉዙ የማጓጉዣ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እረምጃ አፈፃፀም.pdf
 
14-2001 የእቃ ፍተሻ አፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
15-2001 የሕገ ወጥ እቃዎች መረጃ አሠጣጥ፡ አየያዝ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
18-2001 በአገር ዉስጥ በሚመረቱ እቃዎች ላይ የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልበትን ጊዜ ለማሳወቅ የወጣ መመሪያ.pdf
 
19-2001 የግብር ግዴታን ስለመወጣት በማረጋገጫነት ስለሚሰጥ የምስክር ወረቀትክሊራንስ አሰጣጥ መመሪያ.pdf
 
20-2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ የወጣ መመሪያ.pdf
 
32-2001 የቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ.pdf
 
33-2001 የጉምሩክ ዲክላራሲዮን አቀራረብን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
34-2002 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ መመሪያ.pdf
 
37-2002 ዕቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት ሁኔታ የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
38-2002የፖስታ ጥቅል እቃዎች የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
39-20012 የተላላፊ ዕቃዎች ሥነ-ሥርዓት አፈፃፀም መመሪያ(ማሻሻያ).pdf
 
40-2002 ስለጉምሩክ መጋዝን አስተዳደር የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
41-2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸዉ የጉምሩክ ስነ ሥራዓት የሚፈፀምባቸዉ.pdf
 
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
 
134-2010 የዕቃዎች ስሪት ሀገር አወሳሰን መመሪያ.pdf
 
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
 
129-2010 የተገልጋይ ቅሬታ ማስተናገጃ.pdf
 
51-2010 የግል መገልገያ ዕቃቆች መመሪያ ቁጥር .pdf
 
51-2010 ተመላሾች የሚስተናገዱበት መመሪያ.pdf
 
13-2010 የንግድ ሚኒስቴር መመሪያ .pdf
 
4-2010 በዕቃ አስተላላፊነትና መርከብ ውክልና የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ መመሪያ.pdf

 

 
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ “ሀ” ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
 
118-2008 መመሪያ ቁጥር የጉምረሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ.pdf
 
112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም.pdf
 
112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ.pdf
 
312 2007 ለሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ስለተከለሉ መብቶች ማሻሻያ.pdf
 
108 2007 አዲሱ የደረጃ እድገት መመሪያ.pdf
 
107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን.pdf
 
107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበት.pdf
 
103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
 
41-2007 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
 
99-2006 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ እልባት ለመስጠት.pdf
 
96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራርን መሰረት ያደረገ የጉምሩክ ስነ-ስርአት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
 
96 2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር.pdf
 
88 2006 ያለውጭ ምንዘሬ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
 
88 2006 የ66-2004 ማሻሻያ.pdf
 
004-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
 
3.1996 መመሪያ ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት.pdf
 
768 2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ.pdf
 

270 2005 ለባለሃብቶች የተሰጠ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf

 

 
86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት.pdf
 
86 2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት.pdf
 
85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ.pdf
 
79 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት.pdf
 
78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ .pdf
 
76-2004 ስለጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር የወጣዉን የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 402002 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
 
74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73-2004 ማሻሻያ .pdf
 
73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ጭነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች.pdf
 
66.2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
 
36 2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
 
30-2004 MoFEC ለውጪ ገበያ የሚቀርብ ቆዳና ሌጦ .pdf
 
4-2005 መመሪያ ቁ. የተሽከርካሪ ቀረጥ ነፃ መብት የተሻሻለ.pdf
 
84 2003 የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ለሀገር ውስጥ ባለሃብት.pdf
 
52-2003 ማሻሻያው.pdf
 
41- 2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርአት ስለሚፈጽሙ.pdf
 
37-2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት.pdf
 
31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ.pdf
 
23.2001 ሰብአዊና እርዳታ እቃዎች ከቀረጥ ነጻ መበት.pdf
 
36-1998 የግል ተሽከርካሪዎች በልዩ መብት ሀገር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ.pdf
 
7-1996 በልዩ መብት የግል መገልገያ ዕቃ ስለሚገባበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf