16273 labor dispute/ civil procedure/ jurisdiction of labor court/ cause of action

ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠርኩ እንዯሆንኩ ብቻ ይወሰንሌኝ በሚሌ የሚቀርብ ጥያቄን የክስ ምክንያት የላሇው ስሇመሆኑ እና
የግሌ ጥቅምን መሰረት አዴርጏ የሚቀርብን የጥቅማጥቅም ክስ የማየት ስሌጣን የስራ ክርክር ችልት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9 1ዏ 138 142, የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33

Cassation decison no. 16273

'