15551 contract law/ Invalidation of contract / Reinstatement

ውል እንዲፈርስ ከተወሰነ በኋላ ተዋዋዮች ወደነበሩብት እንዲመለሱ የሚወሰነው በውሉ መሰረት የተሰራውን ስራ ለማፍረስ የማይቻል ወይም አስቸጋሪ ካልሆነ ስለመሆኑ 

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1716(1) 1815 1816 እና 1817 

Cassation decison no. 15551

'