23389 Commercial law/ share company/ directors of share company / suit against directors of share company

Commercial law

share company

directors of share company

suit against directors of share company

የአክስዮን ማህበር አባላት የአክስዮን አስተዳዳሪዎች መብታቸውን በሚጐዳ መልኩ መስራታቸውን ማረጋገጥ ከቻሉ በቀጥታ መክሰስ የሚችሉ ስለመሆናቸው

የንግድ ህግ ቁ. 367

Cassation Decision no. 23389