17320 contract law/ contract of agency / scope of special power of attorney

contract law

contract of agency

scope of special power of attorney

ንብረትን ለመሸጥ ለመለወጥ ብሎም ለሦስተኛ ወገን ለማስተላለፍ በሚል የተሰጠ ውክልና ንብረቱን በመያዣነት ለማስያዝ የሚያስችል ስልጣን እና ችሎታን የሚያጐናጽፍ ስለመሆኑ

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3ዐ49(2)2206(1)

Cassation Decision no. 17320